Zorgwerking

Onderstaande driehoek is een visuele voorstelling van onze zorgwerking.

Zorg zorgdriehoek afgewerkt

Algemene zorg en extra zorg

De leerkracht is de spilfiguur binnen de zorgwerking. Door middel van een  krachtige leeromgeving proberen we problemen te voorkomen. Dit is de preventieve basiszorg.
Kinderen die extra zorg nodig hebben, worden eveneens binnen de klas via meer doorgedreven differentiatie verder geholpen.
Goede opvolging van elk kind is bij ons een prioriteit.
Dit doen we aan de hand van een kindvolgsysteem waarbij we oog hebben voor het kind in zijn totaliteit.

Uitbreiding van zorg

In deze fase worden mogelijkheden en manieren van aanpak gezocht die kunnen gerealiseerd worden binnen de klaswerking.
Het zorgteam overlegt welke onderwijsbehoeften het kind heeft en er wordt naar mogelijke oplossingen gezocht.
De differentiatie kan verschillende richtingen uit. Het kind krijgt meer tijd, aangepaste oefeningen, meer instructietijd en herhaling Ook de pluswerking voor de (hoog)begaafde kinderen of kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong vindt hier zijn plaats.

Verhoogde zorg

Hier wordt steeds een MDO voorzien, waarbij het CLB een adviserende rol speelt. (MDO = een multidisciplinair overleg waarbij alle betrokken partijen bespreken wat de beste strategie  kan zijn voor het kind).
Ook hier blijft de klasleerkracht een centrale rol spelen.

In deze fase vinden vaak testen plaats om een beter zicht te krijgen op de onderwijsbehoefte van het kind en/of de ondersteuningsbehoefte van school en ouders.
Het CLB-team vervult dus een tweeledige rol: het schoolteam ondersteunen en de leerling en ouders begeleiden.
Indien nodig worden  STICORDI-maatregelen opgesteld. Een reeks maatregelen die het leren van het kind ondersteunen en het welbevinden trachten te verhogen: STImuleren, COmpenseren, Remedëren en DIspenseren.

Soms is er Gonbegeleiding vanuit het bijzonder onderwijs. De Gonbegeleider ondersteunt het kind, de leerkracht en de ouders.

We werken regelmatig samen met externen. Hiermee bedoelen we logopedisten, kinesisten, psychologen, psychiaters, …  
Indien de onderwijsnoden niet meer door de school kunnen gedragen worden gaan we samen met de ouders op zoek naar een school op maat, een school met een meer aangepast aanbod.
In dit proces staat de COMMUNICATIE centraal.
• Er wordt transparant  gewerkt met behulp van Zorgkompas (= een softwarepakket dat ons helpt bij het doelgericht opvolgen, samenwerken en handelen).
• Vanuit deze registratie worden jaarlijks overgangsgesprekken gehouden naar het volgende schooljaar toe.
• Via website, schoolkrant, oudercontacten, opendeurdagen, infobrochure, vriendenkring, … worden de verschillende aanspreekpunten binnen onze school kenbaar gemaakt.

 

CLB

CLB Logo